پایان نامه ها

 

اندازه گیری غلظت لجن فعال با استفاده از پردازش تصویر، هاشم اصغرنژاد، دانشگاه تهران، 1395/01/30

 

بررسی پساب ماشین های لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن، نرگس شیرویی، دانشگاه تهران، 1395/11/30

 

ساختن مدل متابولیکی برای ارزیابی رشد باکتری باسیلوس تورینجینسیس، سعید تاج بخش، دانشگاه تهران، 1395/12/02

 

بررسی اثرات هیدرودینامیک بر مدل های بیوسینتیکی در بیوراکتور فرایند لجن فعال از طریق مدلسازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی، حسین نوروزی فیروز، دانشگاه تهران، 1396/05/30

 

ارزیابی استفاده از سیانو باکتری سینکو کوکوس جهت حذف فسفر از پساب، مهسا پیش بین، دانشگاه تهران، 1396/06/06

 

ارزیابی کیفیت فاضلاب استخرهای شنای عمومی و بررسی امکان بازیافت آن در محل، مریم ایزدپناه، دانشگاه تهران، 1396/06/27

 

بررسی آزمایشگاهی استفاده از فرایند اسمز پیش رونده در تقلیل شوری آب، حمیدرضا احدیان، دانشگاه تهران، 1396/06/27

 

کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در یک پالایشگاه نفت با پیاده سازی نظام مدار بسته آب، مصطفی باور، دانشگاه تهران، 1396/07/12

 

استفاده از نانو ومیکروزئولیت ها ی عامل دار شده به عنوان بستر کروماتوگرافی در تخلیص آنتی بادی های scFv، علی مسگری شادی، دانشگاه تهران، 1396/11/14

 

حذف نیترات از آب با استفاده از گرانول هیبریدی فتوسنتزی، فریبا رضوانی، دانشگاه تهران، 1397/03/05

 

طراحی و سنتز نانوسامانه اکسیدروی-کورکومین وبررسی اثرات آن با استفاده از مدل تجربی سلولی سرطان پستانMDA-MB-231، سیدبهنام غفاری، دانشگاه تهران، 1397/03/30