اهداف تشکیل کرسی اهداف تشکیل کرسی

کرسی با هدف تغییر رویکرد در مورد منابع آب نامتعارف و امکان بازیافت و بازچرخانی آب تاسیس شده و با دو شعار "آب عامل مشارکت و دوستی نه جدایی و جنگ" و " آب را براساس کیفیت آن قضاوت کنیم نه سرگذشتش" شروع به کار نمود.

 

 

هدف عام کرسی، ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مجامع آبی جهان با ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پژوهشی، فرهنگی و آموزشی، اطلاع رسانی و مستند سازی در زمینه بازیافت آب و تسهیل همکاری بین مراکز علمی و پژوهشگران طراز اول جهانی در خانواده آبی یونسکو و صنعت است. به طور کلی سه رویکرد در کرسی یونسکو در بازیافت آب مورد پیگیری جدی قرار گرفته که به عنوان نقشه راه عملکرد این کرسی بوده و سیاست گذاری ها و فعالیتها در راستای این اهداف و رویکردها صورت می پذیرند.