اخبار

نظام مدار بسته آب

نظام مدار بسته آب


 

از میان سه بخش عمده مصرف کننده آب بخش کشاورزی، شهری و صنعتی، متوسط سهم صنعت از مصرف آْب در کشورهای جهان اسلام کمترین است. در عین حال فراهم کردن آب برای صنایع دشوارتر از سایر بخش ها است. بنابراین منابع جدیدی باید برای تهیه آب مورد نیاز صنایع یافت شود که این امر، مسئولین را به سوی منابع آب نامتعارف سوق می دهد.
 کرسی یونسکو در بازیافت آب برای حل معضل تامین آب مورد نیاز بخش صنعت، مبدع نظریه ای است که در قالب بسته ای به نام مدار بسته معرفی می شود. با اجرای پیشنهادهای ذکر شده در این بسته، نه تنها مصرف آب صنایع کاهش می یابد بلکه حجم فاضلاب تولیدی و آثار مخرب زیست محیطی ناشی از آن نیز کاهش می یابد. با استفاده از این سیستم صنایع به جای این که مولد پساب و آلوده کننده محیط زیست باشند، روی تصفیه پساب با رویکردهای مختلف کار می کنند و آن را دوباره در یک مدار بسته در داخل کارخانه مورد استفاده قرار می دهند. اگر بتوان این نظام را پیاده سازی کرد، اهداف تعیین شده مبنی بر تامین پایدار منابع آب برای صنعت و رفع آلودگی های زیست محیطی ناشی از پساب صنایع محقق می شود.