معرفی معرفی

تاسیس کرسی یونسکو در بازیافت آب در سال 2013  توسط یونسکو  تصویب شده است و فعالیت خود را از سال 2014 به طور رسمی آغاز کرده است. رئیس کرسی دکتر محمد حسین صراف زاده، عضو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران است.
هدف از تشکیل  این کرسی ارتباط بین بخش های دانشگاهی و اجرایی در رابطه با آب برای غلبه بر چالش کمبود آب و مدیریت فاضلاب به عنوان یک منبع آب غیر متعارف با در نظر گرفتن جنبه های فنی، زیست محیطی و اقتصادی است.(بروشور کرسی)