معرفی جشنواره از روز آب تا نوروز آب معرفی جشنواره از روز آب تا نوروز آب

کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران چند سالی است که جشنواره "از روز آب تا نوروز آب " را از 13 اسفند تا 2 فروردین یعنی حدفاصل روز ملی تا جهانی آب برگزار می نماید. با توجه به شرایط بحرانی جهان به ویژه خاورمیانه در حوزه آب، منابع آبی و محیط زیست و لزوم اهتمامی جدی و همگانی در تمامی حوزه های مرتبط، سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب بصورت گسترده، چالشها، تهدیدها و فرصتهای مختلف حوزه آب را تحت پوشش قرار داد و در همین راستا به برگزاری سلسله رویدادهای فرهنگی -علمی-آموزشی با هدف ارتقا آگاهی و آموزش متخصصان و عموم، همراه با مشارکت گسترده اقشار و ذینفعان مختلف در زمینه های مربوطه اقدام نمود.

سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب حول دو شعار راهبردی "آب های زیرزمینی، مرئی کردن نامرئی ها" و "آب عامل مشارکت و دوستی" تلاش کرد تا با طراحی تعامالت سازمان یافته و داوطلبانه(حدود 28 هزار ساعت کارداوطلبانه سازمان یافته صورت گرفت.) زیرساخت مناسبی برای ایجاد مشارکت ذینفعان و شرکت کنندگان ، در یک محیط پویا و دوستانه به اهمیت آب های زیرزمینی با رویکردهای توسعه ای و محافظتی بپردازند و در همین راستا، این جشنواره مجموعه ای از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی را با هدف ترویج و آموزش حرفه ای ها و مردم برگزار کرد

در بخش رویدادهای علمی و آموزشی سومین جشنواره در اطراف شش محور اصلی 

1_سیستم های نظام بسته آب 2_سیستم های تصفیه، بازیافت و استفاده مجدد 3_تأثیر بالیای طبیعی و آینده پژوهی برآب و هوای آینده فالت های ایران 4_ مفاهیم شناختی نکسوس: آب، انرژی و محیط زیست 5_بررسی اقتصاد آب های غیر متعارف و خاکستری 6_سوادرسانه ای - سواد آبی

در بخش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در اطراف شش حوزه فعالیت 

1_شکل دهی و سازمان دهی کارها داوطلبانه 2_ مشارکت در برگزاری مسابقات مدارس 3_ نمایش و نقد فیلم و مستند 4_ برگزاری رویداد های رکابزنی 5_ بازدید های صنعتی و گردشگری 6_ برگزاری جشن افتتاحیه و اختتامیه