برنامه راهبردی کرسی برنامه راهبردی کرسی

برنامه راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت عبور از بحران اب در سه بخش برنامه راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت عبور از بحران آب در سه بخش بزرگ مصرف آب یعنی حوزه صنعتی، شهری و کشاورزی بوده و راهکارهایی عملی برای برون رفت از بحران کنونی مصرف آب در هر بخش می باشد.