نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یادداشت علمی دکتر سعید شهابی همکار کرسی یونسکو در بازیافت آب و زیست شناس در خصوص کرونا ویروس ها و خفاش های نعل اسبی در ایران

یادداشت علمی دکتر سعید شهابی همکار کرسی یونسکو در بازیافت آب و زیست شناس در خصوص کرونا ویروس ها و خفاش های نعل اسبی در ایران


یادداشت علمی دکتر سعید شهابی همکار کرسی یونسکو در بازیافت آب و زیست شناس در خصوص کرونا ویروس ها و خفاش های نعل اسبی در ایران

99/1/7

 

دکتر سعید شهابی زیست شناس، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکار کرسی یونسکو در بازیافت آب در یادداشتی علمی به بررسی کرونا ویروس ها و خفاش های نعل اسبی در ایران پرداختند. یادداشت ایشان را اینجا مطالعه کنید