نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آب شیرین کن

نشست آب شیرین کن


نشست آب شیرین کن

93/11/30

همانگونه که مستحضرید کشور ما در آستانة مواجهه با شرایط بحران آب قرار دارد. از این رو مطابق تأکید ریاست محترم جمهوری در هفته پ‍ژوهش سال جاری، یکی از وظایف واحد های علم و فناوری کشور پرداختن به این موضوع و ارائة راهکارهایی برای حل معضل بحران آب است. لذا با عنایت به این مهم و وجود پتانسیل منابع آبی غیرمتعارف در کشور به عنوان جایگزینی برای بخشی از منابع آب مصرفی کشور، مؤسسه آب دانشگاه تهران با همکاری ستاد آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال پیگیری پروژه¬ای تحت عنوان «امکانسنجی انتقال وتوسعة فناوری¬های شیرین¬ سازی آب شور با استفاده از ظرفیت¬های داخلی و همکاری¬های بین المللی» می¬باشد. در همین راستا نشستی با حضور نمایندگانی از شرکت های دانش بنیان، مشاور و مجری و کرسی یونسکو در بازیافت آب، به منظور: ۱- بررسی آخرین دستاوردهای شرکت ها و مراکز دانش بنیان در صنعت "شیرین سازی و کاهش شوری آب" و ایجاد هم افزایی بین شرکت ها و مراکز فعال در این بخش ۲- بررسی چالش های تجاری سازی نوآوری ها در صنعت "شیرین سازی و کاهش شوری آب" و هم اندیشی در خصوص راهکارهای مناسب برای پیگیری از سوی دولت ۳- هم اندیشی در خصوص ایجاد یک نهاد صنفی در صنعت شیرین سازی آب مثلا "انجمن نمک زدایی ایران" در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ دانشگاه تهران با دعوت ازپارک های علم و فن آوری، جهاددانشگاهی ها، شرکت های مشاور و پیمانکاران، برگزار گردید.