نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه روزنامه قدس با دکتر محمدحسین صراف زاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

مصاحبه روزنامه قدس با دکتر محمدحسین صراف زاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب


مصاحبه روزنامه قدس با دکتر محمدحسین صراف زاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

98/5/9

 

 

با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، مصرف آب در اغلب کشورهای جهان افزایش و بحران آب رو به گسترش است و همین مسئله ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه و مدیریت شده آن را اجتنابناپذیر ساخته استچندی پیش علاالدین خادم، عضو کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعــی در این باره گفته بود: "مصــرف بی رویه آب و نبود کنترل برداشت از ســفره های زیرزمینی، خالی شدن روستاها از ســکنه را دربردارد که این موضوع آســیب و خســارتهای جبران ناپذیــری به اقتصاد روســتایی وارد می کند؛ چرا که با افت ســفره های زیرزمینی پدیده خشکســالی در کشور تشدید می شود" وضعیت فعلی جوی کشــور و افزایش مصرف آب ایــن تصور را ایجاد کرده کــه برای عبور از این بحران، بایــد مصارف خانگی را کاهش داد، اما مسئله اساسی این است که راه اساسی را بایــد در جای دیگــر و به شــیوه دیگری جستوجو کرد.

نگرانی از برداشت آب از سفره های زیرزمینی

محمدحســین صــراف زاده، رئیس کرســی یونســکو در بازیافت آب نیز در این خصوص می گوید: با وجود افزایــش میزان بارش ها در ســال آبی جاری، هنوز هم برخی از شهرهای کشــور با مشــکل کم آبی مواجه هستند. با این حال افزایش ذخیره ســدها این باور را در بین مردم ایجــاد کرده که وضعیت منابع آبی کشور مطلوب است و افزایش بی رویه مصرف، خللــی در تأمین نیاز آنها ایجاد نخواهد کرد. در حالی که نباید به دلیل نزولات جوی سال آبــی جاری، مصرف بهینه آب را از یاد برد، به ویژه در کلان شهرها که با محدودیت منابع آبی، مخازن و شبکه مواجه هستیم. دکتر صراف زاده می افزاید: متأســفانه در حال حاضــر وضعیت برداشــت آب از ســفره های زیرزمینی مناســب نیســت و بارندگی های 6 ماه اخیر نیز کســری آب هــای زیرزمینی را جبران نکرده و نتوانســتیم از سیلاب ها برای تغذیه ســفره های زیرزمینی اســتفاده کنیم، بنابراین ســفره های زیرزمینی شــرایط قابل قبولــی ندارنــد و با توجه به برداشــت آب از ســفره های زیرزمینــی، می تــوان گفت این موضوع نگران کننده است.

مصرف بی رویه آب در کشور

این استاد دانشــگاه تهران در خصوص سرانه مصرف آب در کشــور میگوید: مصرف آب در شــهرها و مناطق مختلف کشور متفاوت است و تاکنون رقم واحدی برای ســرانه مصرف آب عنوان نشده و آمار ارائه شده در این خصوص از150 لیتر تا 300 لیتر متفاوت اســت؛ چرا که بســته به تعداد کارگاهها و صنایع فعال – کارگاه هایی نظیر قالیشــویی، کارواش و غیره در یک شهر، سرانه مصرف آب متفاوت و اما آنچه در مجموع مســلم است، مصرف بی رویه آب در کشور است دکتــر صــراف زاده ادامه می دهد: مصــرف آب در ســه بخش کشــاورزی، شــهری و صنعت تعریف می شــود و سرانه مصرف آبی که مطرح می شــود، فقط مربوط به بخش شهری است در حالی که متأسفانه مصرف آب در بخش کشاورزی نیز قابل قبول نیست و به دلیل آبیاری ســنتی در این بخش، هدررفت آب بسیار بالاست. وی بــا بیــان اینکه مدیریت مصــرف آب در بخش شهری - خانگی نیز قابل قبول نیست، می افزاید: همه ما باید به این ســطح از آگاهی برسیم که منابع آب ما محدود و رو به کاهش اســت، بنابراین باید مصرف آب را با ملاحظه بیشتری مدیریت کنیم. در بخش شهری همه ما – تک تک شــهروندان - مســئول هستیم، ضمن آنکه مسئولیت خطیر بخش حاکمیتی نیز در مدیریت مصرف آب بسیار حائز اهمیت است و براســاس برنامه توسعه پنجم و ششم، شــرکتهای آب و فاضـلاب کشــور موظف هستند سالانه 2 درصد از هدررفت شبکه های توزیــع آب را کاهــش دهنــد. همچنین باید تمهیداتی در قوانین ســازمان نظام مهندسی ساختمان اندیشیده شود که ساخت و سازها را به سمت ساختمان های حساس به آب هدایت کننــد و یا برخی از شــهرداری هایی که برای آبیاری فضاهای ســبز از آب شــرب استفاده می کنند، بایــد در ایــن کار تجدیدنظر و در مدیریت مصرف آب ایفای نقش کنند.

مدیریت باز استفاده از آب های خاکستری

این مســئول ادامه می دهد: متأسفانه عملکرد مجموعــه بخشهــای حاکمیتــی در بخش مدیریــت مصرف آب قابل قبول نیســت؛ چرا که حــوزه حاکمیتی مدیریت آب در کشــور ما ســال ها فقط دغدغه مدیریــت تأمین آب را داشــته و اکنون چند ســالی اســت که به موضوع کاهش مصرف آبــی توجه پیدا کرده اســت، در حالی که مدیریــت مصرف فقط به معنای کاهش مصرف آب نیســت، بلکه بهینه کردن مصــرف آب با رویکرد باز اســتفاده از آب هــای باکیفیت برای مصــرف غیرخوراکی و کاهش ســرانه مصرف آب کشور از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت که تاکنون در این زمینه چندان موفق عمــل نکرده اند، اما امید می رود با تسهیل این رویکرد در آینده نزدیک بتوان به سمت و سوی درستی حرکت کرد. به گفته دکتر صــراف زاده در مصارف خانگی نیز شهروندان بخشــی از منابع آب خاکستری را بدون بازاســتفاده به فاضلاب تخلیه می کنند، به عنوان نمونه هر دستگاه تصفیه آب خانگی اتلاف منابع آبی زیادی را بــه همراه دارد به طوری کــه برای تولید هر لیــوان آب تصفیه شده، پنج لیوان آب باکیفیت هدر و به فاضلاب هدایت می شــود، در حالی که میتوان از این آب ها برای کولرها، فالش تانک توالت، آبیاری گیاهان و یا شستوشوی حیاط استفاده کرد.