نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم برگزار شد

سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم برگزار شد


سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم برگزار شد

96/09/22

کرسی یونسکو در بازیافت آب سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم در تاریخ 96/09/20 در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و با سخنرانی جناب آقای دکتر پدرام رامین پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه صنعتی دانمارک برگزار نمود.