نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

برگزاری نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب


برگزاری نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

98/6/31

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب، نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با حضور اعضای این کمیته در روز دوشنبه 25 شهریور 98 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.