نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها"

برگزاری "میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها"


برگزاری "میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها"

97/12/8

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب، در ادامه سلسله برنامه های جشنواره ملی آب " میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها" به صورت مشترک توسط کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و انجمن آب و فاضلاب ایران و با حضور مشاور طرح، کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران و صاحبنظران حوزه آب،  سه شنبه 14 اسفند 1397 در سالن رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود.