اخبار

برگزاری جلسه شورای راهبردی دومین کنگره پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام با حضور رئیس بنیاد علمی اکو

برگزاری جلسه شورای راهبردی دومین کنگره پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام با حضور رئیس بنیاد علمی اکو


برگزاری جلسه شورای راهبردی دومین کنگره پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام با حضور رئیس بنیاد علمی اکو

94/9/29

شرکت کنندگان این جلسه: آقای دکتر سومرو، آقای دکتر عاملی، آقای دکتر قهرمانی، آقای دکتر موسوی موحدی، آقای دکتر موسوی، آقای دکتر صراف زاده، آقای اسکندری، خانم جوادی


مهمان این جلسه آقای دکتر منظور حسین سومرو رئیس بنیاد علمی اکو بودند. در ابتدای جلسه آقای دکتر موسوی موحدی
توضیحاتی درباره دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام و اولین کنگره بین المللی پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام
ارائه دادند. ایشان سپس درباره ی دومین کنگره توضیحاتی دادند و اشاره کردند که کنگره دوم در قالب سه نشست کوچکتر با
حضور تعدادی از دانشمندان مسلمان از کشورهای اسلامی و سایر کشورها برگزار میشود. در ادامه آقای دکتر سومرو از دلایل
عدم برگزاری طولانی مدت دومین کنگره سوال کردند و آقای دکتر موسوی موحدی با اشاره به اینکه قرار بوده است بعد از
برگزاری اولین کنگره هر دو سال یکبار کنگره پیشبرد علم و فناوری با حضور دانشمندان برجسته مسلمان برگزار شود به دلایل
مالی به عنوان موانع برگزاری دومین کنگره اشاره کردند. سپس آقای دکتر محمد علی موسوی به توضیح درباره ی هدف از
برگزاری کنگره به صورت نشستهای کوچک با موضوع خاص پرداختند و بر استمرار در برگزاری این نشستها در سالهای آتی
تاکید کردند. ایشان همچنین افزودند که با برگزاری این نشستها دانشمندان برجسته مسلمان در حوزه موضوع هر نشست
شناسایی میشوند و بدین ترتیب شبکه دانشمندان جهان اسلام شکل میگیرد.
آقای دکتر سومرو ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیته راهبردی شبکه دانشمندان جهان اسلام، پیشنهادهایی جهت
جذب حمایت مالی برای برگزاری نشستها و دستیابی به هدف تدوین سیاست برای ایران و کشورهای جهان اسلام ارائه دادند.

ایشان پیشنهاد کردند با دفتر علمی یونسکو واقع در جاکارتا جهت جذب حمایتهای مالی مکاتبه شود. همچنین پیشنهاد دادند
برای نشست آب با شورای منابع آب پاکستان نیز مکاتبه شود. در رابطه با کمک مالی بنیاد علمی اکو به نشست آب، اشاره کردند
که بنیاد مذکور مبلغ 25 هزار دلار را برای این نشست در نظر گرفته است و این مبلغ از طریق وزارت خارجه ایران در اختیار دبیر
نشست قرار خواهد گرفت. ایشان همچنین با توجه به زمان باقیمانده تا برگزاری نشست خاک (اردیبهشت 1395) از احتمال
کمک مالی به نشست خاک نیز خبر دادند. در پایان ایشان پیشنهاد دادند که سعی شود موضوع نشستها در راستای هدفهای
تعریف شده ی سازمان ملل برای توسعه پایدار باشد و دعوت از دانشمندانی که در حوزه سیاستگذاری در کشورهای اسلامی
هستند در اولویت قرار گیرد.
در پایان جلسه آقای دکتر سومرو دعوت آقای دکتر صراف زاده برای سخنرانی در نشست آب را پذیرفتند و مقرر شد آقای دکتر
صراف زاده با ارسال ایمیل به آقای دکتر سومرو موضوع دریافت کمک مالی بنیاد علمی اکو به نشست آب را پیگیری کنند.