نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه هیئت موسس کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران

برگزاری اولین جلسه هیئت موسس کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران


برگزاری اولین جلسه هیئت موسس کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران

97/11/7

 

اولین جلسه هیئت موسس کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران با حضور دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب در روز دوشنبه 97/10/17 در محل انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار شد. در این نشست که به منظور انتخاب هیئت رییسه این کمیته تخصصی برگزار گردید، تصمیماتی جهت برنامه ریزی فعالیت های آتی آن کمیته اتخاذ شد.

براساس مفاد اساسنامه انجمن آب و فاضلاب ایران و تجارب انجمنهای بین المللی از جمله IWA ،کمیته های تخصصی این انجمن  با حضور متخصصین و خبرگان دانشگاه، صنعت و دیگر ارگانهای مرتبط تشکیل شده و در قالب یک NGO علمی غیردولتی به بحث و تبادل نظر و چاره جویی و تصمیم سازی در رابطه با مهمترین مشکالت و دغدغه های حوزه های خاص تخصصی می پردازند.