اخبار

بازدید علمی از سایت آب شیرین‌کن جنوب شرکت توسعه آب آسیا

بازدید علمی از سایت آب شیرین‌کن جنوب شرکت توسعه آب آسیا


1400/11/03

Scientific visit to the water desalination site of South Asia Water Development Company

 
به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، بازدید علمی در راستای اهداف آشنایی و نزدیک‌تر شدن پروژه‌های دانشجویی با صنعت و کارهای اجرایی، دانشجویان درس مهندسی محیط زیست پیشرفته مهندسی شیمی دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان که پژوهش‌هایی در حوزه محیط زیست داشتند، به سرپرستی جناب آقای دکتر محمدحسین صراف‌زاده رییس محترم کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و استاد درس مذکور در مورخ 04/10/1400 به میزبانی شرکت مهندسی توسعه آب آسیا از سایت آب شیرین‌کن بندرعباس بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید یک روزه دکتر جلیلی مدیریت محترم فنی و مهندسی شرکت مهندسی توسعه آب آسیا و جناب آقای مهندس کارزار مدیریت محترم بهره‌برداری و سایر همکاران آن مجموعه ضمن فراهم کردن شرایط میزبانی در طول بازدید با انتقال دانش فنی و بیان تجربیات ارزشمند برای دانشجویان از مسائل حال و پیش رو سایت آب شیرین‌کن شناخت بیشتر و ملموس‌تری بوجود آوردند. 
درطول این سفر از فاز اول که در حال بهره‌برداری است و فاز دوم که در حال ساخت است بازدید صورت گرفت و در انتها دغدغه‌ها و مشکلات موجود یا احتمالی بررسی شد و موضوعاتی در جهت مرتفع ساختن این موارد در قالب پروژه‌های دانشگاهی و پژوهشی برای دانشجویان مطرح شد.