نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دانشگاه تهران


مطابق با اعلام روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب، تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران برقرار شده است. بدین ترتیب دو کرسی در کنار هم و با درنظر داشتن اهداف مشترک کرسی های یونسکو فعالیت خواهند داشت .