نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران


امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

94/6/15

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران امضا شده است که به موجب آن طرفین در زمینه موضوعات مشترک اقدام به همکاری خواهند نمود.