نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی گروه قطره

اطلاع رسانی گروه قطره


اطلاع رسانی گروه قطره

93/12/25

کمیته فرهنگی کرسی یونسکو در بازیافت آب در نظر دارد اقدام به تشکیل گروهی به نام گروه طرفداران محیط زیست قطره نماید. وظیفه اصلی این گروه فرهنگ سازی در راستای احترام به آب و محیط زیست و انجام فعالیتهای در راستای بیدار نمودن وجدان عمومی در ارتباط با محیط زیست است. لذا از همه علاقه مندان به عضویت دعوت به عمل می نماید مشخصات و شماره تلفن خود را به پست الکترونیک کرسی به نشانی ucwr@ut.ac.ir ارسال نموده تا جهت عضویت با آنها تماس حاصل گردد.