الاسيت ببليشر

Return to Full Page

برنامه راهبردی کرسی

برنامه راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت عبور از بحران اب در سه بخش برنامه راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت عبور از بحران آب در سه بخش بزرگ مصرف آب یعنی حوزه صنعتی، شهری و کشاورزی بوده و راهکارهایی عملی برای برون رفت از بحران کنونی مصرف آب در هر بخش می باشد.